'/metro/Vystavkovyi-Tsentr'
'Vystavkovyi-Tsentr'
array (
  0 => 'Vystavkovyi-Tsentr',
)
array (
  0 => 'Vystavkovyi-Tsentr',
)
array (
  'city_id' => 1,
  'metro' => 50,
)
Location:http://dev3.laznya.ua/users/ru/catalog.php?city_id=1&metro=50
тест в новом окне